Track Title:        Caro mio ben

Album Title:        Baroque for Brides to be
Prime Artist:       Giordani
MezzoSoprano:       Janet Baker
Lyrics:
http://www.thepeaches.com/music/